Trình tự đăng ký bản công bố sản phẩm

Oceanlaw tư vấn cho khách hàng thủ tục, quy trình tự công bố thực phẩm trong bài viết sau:

bản tự công bố thực phẩm

1. Tổ chức cá nhân công bố thực phẩm thường qua hệ thống dịch vụ trực tuyến hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu điện, nộp trực tiếp tại cơ quan tiếp nhận hồ sơ.

– Thực phẩm bảo vệ sức khỏe, phụ gia thực phẩm có tính mới, phụ gia thực phẩm không có trong danh mục được phép sử dụng;
– Nộp đến cơ quan quản lý nhà nước do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ định với thực phẩm như dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ đặc biệt, sản phẩm cho trẻ dưới 36 tháng tuổi.
– Trong trường hợp sản xuất nhiều loại thực phẩm mà có hồ sơ đăng ký trên bộ y tế thì UBND chỉ định doanh nghiệp có quyền lựa chọn nộp hồ sơ tại Bộ Y Tế.

Nếu doanh nghiệp có tử 2 cơ sở sản xuất trở lên mà cùng sản xuất 1 loại sản phẩm thực phẩm thì chỉ cần làm 1 thủ tục tại 1 cơ quan có thẩm quyền.

2. Trong thời gian 7 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ công bố thực phẩm thường cơ quan tiếp nhận quy định tại khoản 1 Điều này có trách nhiệm thẩm định hồ sơ và cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm theo Mẫu số 03 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này.

Thời gian thẩm định hồ sơ tính từ thời điểm hồ sơ được nộp trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến hoặc theo dấu đến của cơ quan tiếp nhận (trong trường hợp nộp hồ sơ qua đường bưu điện hoặc nộp hồ sơ trực tiếp).

Tham khảo thêm: công bố phụ gia thực phẩm

3. Trường hợp hồ sơ công bố sản phẩm thực phẩm không được chấp thuận, yêu cầu sửa đổi bổ sung, cơ quan có thẩm quyền có văn bản nêu rõ lý do và căn cứ pháp lý. Hiện nay hồ sơ công bố chỉ được yêu cầu sửa đổi bổ sung 1 lần.

Trong thời hạn bổ sung 7 ngày cơ quan tiếp nhận hồ sơ có văn bản trả lời. 90 ngày kể từ khí có công văn yêu cầu sửa đổi bổ sung tổ chức, cá nhân không tiến hành sửa đổi thì hồ sơ không còn giá trị.

4. Nếu sản phẩm có thay đổi tên, xuất xứ, thành phẩn thì phải công bố lại từ đầu. Thay đổi khác thì cần thông báo văn bản về nội dung thay đổi đến cơ quan có thẩm quyền.

5. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm thông báo công khai sản phẩm của tổ chức cá nhân trên trang thông tin điện tử và cơ sở dữ liệu về an toàn thực phẩm.

6. Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sản phẩm có trách nhiệm nộp phí thẩm định hồ sơ đăng ký bản công bố sản phẩm theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí.

Để được tư vấn ch tiết liên quan đến thủ tục công bố thực phẩm, khách hàng vui lòng liên hệ đến Oceanlaw để được tư vấn 0904 445 449.

© 2019 . Thiết kế Website bởi VietMoz.