Quyết định 05/2013/QĐ-TTg

Quyết định 05/2013/QĐ-TTg THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ______ Số: 05/2013/QĐ-TTg CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc _______________________________________ Hà Nội, ngày 15 tháng  01  năm 2013 QUYẾT ĐỊNH Quy định việc công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập ___________ Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày...

© 2016 . Thiết kế Website bởi VietMoz.