Mẫu đơn xin giấy phép quảng cáo

0
1512
Mẫu đơn xin giấy phép quảng cáo

Nền kinh tế nước ta đang có tốc độ phát triển nhanh theo đó là sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp càng lớn. Để có chỗ đứng cho mình trên thị trường Việt thì doanh nghiệp luôn thay đổi kinh doanh phù hợp với thị trường, làm sao cho mặt hàng của mình tiếp cận được khách hàng một cách nhanh nhất. Nhưng doanh nghiệp luôn vướng mắc khâu thủ  tục, mỗi mặt hàng lại là những thủ tục khác nhau và nộp cho cơ quan có thẩm quyền quản lý mặt hàng đó. Thấu hiểu được điều này chúng tôi được thành lập tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp một cách nhanh nhất;

Hôm nay Oceanlaw cung cấp cho khách hàng Mẫu đơn xin giấy phép quảng cáo:

——————————————————————————

  TỔ CHỨC, CÁ NHÂN  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Số: …………..          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP THỰC HIỆN QUẢNG CÁO

Kính gửi: Sở Văn hoá- Thông tin……………
1- Tên tổ chức, cá nhân ………………………………………………………..
Địa chỉ:……………………………………………………………………………………..
Điện thoại……………..; Fax: …………………………………
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số…….. ngày……tháng… năm……cơ quan cấp……
2- Họ và tên người chịu trách nhiệm……………………………………………….…….
Chức vụ…Số…Chứng minh thư nhân dân số…………do công an………cấp ngày…. tháng…. năm ……
Địa chỉ thường trú………………………………………………………………..
Điện thoại……………..; Fax: …………………………………….
Xin cấp giấy phép thực hiện quảng cáo cho sản phẩm……………………………
Trên phương tiện………………………………Địa điểm………………………..
Kích thước……………Số lượng………. Thời hạn thực hiện quảng cáo…………
– Cam đoan thực hiện đúng nội dung giấy phép được cấp;
– Tuân thủ theo các quy định của pháp luật về quảng cáo và các quy định của pháp luật có liên quan.
                                                                                    ……………..ngày……….tháng………năm………..
Đại diện tổ chức, cá nhân Ký tên đối với cá nhân (ký tên, đóng dấu và ghi rõ chức danh đối với tổ chức)

Tham khảo: Xin giấy phép quảng cáo trên các tòa nhà

Dịch vụ tư vấn xin giấy phép quảng cáo của Oceanlaw đảm bảo làm thủ tục nhanh chóng, an toàn với chi phí dịch vụ thấp nhất. Khách hàng có thể hoàn toàn yên tâm và tin tưởng khi tư vấn  tại Oceanlaw.