Cá nhân thành lập trung tâm ngoại ngữ

0
257
ca-nhan-thanh-lap-trung-tam-ngoai-ngu

Khi đáp ứng đúng và đủ điều kiện thành lập trung tâm ngoại ngữ thì có thể chuẩn bị hồ sơ xin giấy phép  thành lập trung tâm.

Tuy nhiên, trên thực tế, đối với cá nhân thành lập trung tâm ngoại ngữ sẽ có những điều kiện và những đặc thù riêng.

Căn cứ pháp lí:

Thành lập trung tâm ngoại ngữ dựa vào những căn cứ pháp lí sau:

 • Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
 • Luật giáo dục số 43/2019/QH14;
 • Nghị định số 46/2017/NĐ-CP quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục;
 • Nghị định số 135/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục;
 • Thông tư số 21/2018/TT-BGDĐT ngày 24/08/2018 về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ tin học;
 • Các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Cá nhân thành lập trung tâm ngoại ngữ:

 • Tất cả các cá nhân hay tổ chức, ai cũng có thể thành lập trung tâm ngoại ngữ;
 • Đặc biệt, đối với cá nhân để thành lập trung tâm ngoại ngữ cá nhân cần thành lập công ty TNHH một thành viên và đăng ký ngành nghề kinh doanh trong lĩnh vực giáo dục.

Hồ sơ xin cấp giấy phép thành lập trung tâm ngoại ngữ:

Hồ sơ được soạn thảo căn cứ tại Khoản 20 Điều 1 Nghị định số 135/2018/NĐ-CP:

 • Tờ trình đề nghị thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học;
 • Đề án thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học gồm các nội dung:
  • Tên trung tâm, loại hình trung tâm;
  • Địa điểm đặt trung tâm;
  • Cơ sở vật chất trung tâm;
  • Cơ cấu tổ chức trung tâm;
  • Giáo trình giảng dạy;
 • Dự thảo nội quy tổ chức hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học.

Cơ quan thẩm quyền thành lập trung tâm ngoại ngữ:

 • Căn cứ tại Khoản 20 Điều 1 Nghị định số 135/2018/NĐ-CP quy định về các cơ quan có thẩm quyền thành lập trung tâm ngoại ngữ như sau:
  • Giám đốc, hiệu trưởng đại học, học viện quyết định thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học trong khuôn viên nhà trường;
  •  Người đứng đầu tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức kinh tế được pháp luật cho phép thành lập các trung tâm đào tạo trực thuộc có thẩm quyền quyết định đối với các trung tâm ngoại ngữ, tin học trực thuộc;
  • Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định thành lập các trung tâm ngoại ngữ, tin học nằm ngoài khuôn viên trường học và các trung tâm quy định tại điểm b khoản 1 Điều này.”
 • Hồ sơ xin cấp giấy phép sau khi tiếp nhận 15 ngày sẽ được quyết định cho phép thành lập trung tâm ngoại ngữ.
 • Trường hợp không được cấp giấy phép sẽ có văn bản gửi lại và nêu rõ lý do.