Biên bản họp hội đồng thành viên công ty TNHH

0
1297
thành lập công ty tnhh

MẪU THAM KHẢO

Công ty TNHH ….
Số ../…/BB
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 ————————————-
                        
Tp.Hồ Chí Minh, ngày …  tháng ..  năm ….

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

 Hôm nay, vào lúc 9 giờ  00 ngày …/…/….., tại trụ sở Công ty TNHH …., địa chỉ số ………., chúng tôi gồm:

 1. Ông/Bà……….. – Chủ tịch hội đồng thành viên – Chủ tọa cuộc họp
 • Sở hữu………..chiếm tỷ lệ ……% vốn điều lệ
 1. Ông /Bà……….. – thành viên sở hữu….. chiếm tỷ lệ ……% vốn điều lệ.
 2. Ông /Bà……….. – thành viên sở hữu….. chiếm tỷ lệ ……% vốn điều lệ.
 3. Ông /Bà……….. – thành viên sở hữu….. chiếm tỷ lệ ……% vốn điều lệ.
 4. Bà …… – Người ghi biên bản
 • Vắng mặt: 0

Ông/bà ……(chủ tọa) tuyên bố số thành viên dự họp đạt 100% vốn điều lệ đủ điều kiện tiến hành họp hội đồng thành viên.

A. Lấy ý kiến thông qua các nội dung:

Thay đổi ngành nghề của công ty như sau:

 Doanh nghiệp có thể ghi theo 1 trong 2 cách sau:

Cách 1:

 • Giảm ngành: ……………………(ghi ngành dự kiến giảm)
 • Bổ sung ngành: ………………(ghi ngành dự kiến bổ sung)

Sửa Điều 4 trong Điều lệ Công ty TNHH ……………… như sau:

 • Ngành, nghề kinh doanh của công ty: ………………(ghi ngành nghề công ty sau khi thay đổi)

Cách 2:

Thay đổi ngành nghề của công ty: ………… (ghi tất cả ngành nghề công ty dự kiến sau khi thay đổi)

 • Sửa Điều 4 trong Điều lệ Công ty TNHH ……………… như sau:

Ngành, nghề kinh doanh của công ty: ………………(ghi ngành nghề công ty sau khi thay đổi)

B. Ý kiến đóng góp của thành viên dự họp:

Hoàn toàn đồng ý với nội dung thay đổi ngành nghề nêu trên và sửa điều 4 trong điều lệ công ty

C. Biểu quyết:

 • Số phiếu tán thành: ….. phiếu/……. phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp
 • Số phiếu không tán thành:0 phiếu
 • Không có ý kiến: 0 phiếu

D. Hội đồng thành viên quyết định: thông qua việc thay đổi ngành nghề và điều lệ công ty như nêu trên. Giao Ông /Bà………, đại diện pháp luật của công ty, tiến hành các thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Buổi họp kết thúc vào lúc 10 giờ 30 cùng ngày

Chữ ký của chủ tọa và người ghi biên bản

Khách hàng cần tư vấn thêm liên quan đến thành lập công ty tnhh, thay đổi thành viên công ty, tăng vốn điều lệ…vui lòng liên hệ đến Oceanlaw để được tư vấn chi tiết: 0904 445 449.