Quản lý hooạt động kinh doanh trên website thương mại điện tử

0
3530
Quản lý hoạt động kinh daonh website điện tử

QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TRÊN CÁC WEBSITE THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

Hoạt động kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh hoặc kinh doanh có điều kiện trên website thương mại điện tử

 1. Thương nhân, tổ chức, cá nhân không được sử dụng website thương mại điện tử để bán các hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh theo quy định của pháp luật.
 2. Cá nhân không được thiết lập website để bán hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện.

Trách nhiệm của thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ thương mại điện tử trong việc quản lý hoạt động kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh hoặc kinh doanh có điều kiện trên website của mình.

quản lý hoạt động kinh daonh website thương mại điện tử

Thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ thương mại điện tử có trách nhiệm:

 1. Triển khai các biện pháp kỹ thuật để loại bỏ khỏi website những thông tin bán hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh hoặc hạn chế kinh doanh theo quy định của pháp luật;
 2. Loại bỏ khỏi website những thông tin bán hàng giả, hàng nhái, hàng nhập lậu, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ và các hàng hóa, dịch vụ vi phạm pháp luật khác khi phát hiện hoặc nhận được phản ánh có căn cứ xác thực về những thông tin này;
 3. Yêu cầu người bán các hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện phải cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh trên website của mình cung cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đối với hàng hóa, dịch vụ đó.

Quản lý hoạt động kinh doanh trên mạng xã hội

 1. Các mạng xã hội có một trong những hình thức hoạt động quy định tại khoản 2 Điều 35 Nghị định số 52/2013/NĐ-CP về thương mại điện tử phải tiến hành đăng ký với Bộ Công Thương dưới hình thức Sàn giao dịch thương mại điện tử.
 2. Thương nhân, tổ chức thiết lập mạng xã hội quy định tại khoản 1 Điều này phải thực hiện các trách nhiệm của thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử theo quy định của pháp luật. 2. Người bán trên các mạng xã hội quy định tại khoản 1 Điều này phải tuân thủ những quy định tại Điều 37 Nghị định số 52/2013/NĐ-CP về thương mại điện tử.

Quản lý hoạt động của một số website thương mại điện tử chuyên ngành

 1. Thương nhân, tổ chức, cá nhân sở hữu website thương mại điện tử cung cấp các sản phẩm nội dung số phải tuân thủ quy định tại Điều 27 Nghị định số 52/2013/NĐ-CP về thương mại điện tử. 2. Sàn giao dịch thương mại điện tử dành cho các sản phẩm nội dung số phải thực hiện thủ tục đăng ký với Bộ Công Thương theo quy định tại Nghị định số 52/2013/NĐ-CP về thương mại điện tử.
 2. Sản phẩm nội dung số quy định tại khoản 1 và 2 Điều này là các sản phẩm nội dung được thể hiện dưới dạng số và được lưu giữ, truyền đưa trên môi trường điện tử theo quy định của pháp luật về công nghệ thông tin, trừ trò chơi điện tử.
 3. Các website hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng, tín dụng, bảo hiểm, website mua bán, trao đổi tiền, vàng, ngoại hối và các phương tiện thanh toán khác, website cung cấp dịch vụ thanh toán và các dịch vụ tài chính phải tuân thủ các quy định quản lý chuyên ngành của từng lĩnh vực. Những website này không phải thực hiện thủ tục thông báo với Bộ Công Thương theo quy định tại Nghị định số 52/2013/NĐ-CP về thương mại điện tử.

Các hình thức của website khuyến mại trực tuyến

Website khuyến mại trực tuyến quy định tại Mục 3 Chương III Nghị định số 52/2013/NĐ-CP về thương mại điện tử bao gồm:

 1. Website hoạt động theo hình thức quy định tại điểm a và b khoản 2 Điều 39 Nghị định số 52/2013/NĐ-CP về thương mại điện tử;
 2. Website thực hiện khuyến mại cho hàng hóa của thương nhân, tổ chức, cá nhân khác theo các điểu khoản của hợp đồng dịch vụ khuyến mại và dưới những hình thức sau:

a) Tặng hàng hóa hoặc đưa hàng mẫu để khách hàng dùng thử không phải trả tiền;

b) Bán hàng với giá thấp hơn giá bán trước đó, được áp dụng trong một thời gian nhất định hoặc với một số lượng khách hàng nhất định;

c) Các hình thức khác theo quy định của pháp luật về khuyến mại.

Xem thêm : Dịch vụ xin giấy phép website